Mikelet

Card Name:Mikelet
Mana Cost:
Converted Mana Cost:4
Types:Creature
Card Text:: Manel estàs més que preparat però... quan arribis a Renedo i hagis de pujar la darrera rampa t'enrecordaràs de tots noltros
Flavor Text:
P/T:10 / 10
Rarity:Mythic
Card Number:259819
Artist:Mogambos
Latest Cards

Xanatos Darkmoon, The Puppeteer by gabriel ransford

Pandego by gabriel ransford

Oktober, Lord Of Fear by gabriel ransford

The Birch by gabriel ransford

Látigo de espinas by santiago

See More