Un exercici menys...

Card Name:Un exercici menys...
Mana Cost:
Converted Mana Cost:2
Types:Sorcery
Card Text:El portador d'aquesta carta té la facultat de poder escollir fer un exercici menys en qualsevol prova de MAT. Val per un sol ús...
Flavor Text:
Rarity:Mythic
Card Number:267129
Artist:Enric Gimeno
Latest Cards

Federico del Mulino by Edoardino

Big Ed by Sarah Forrest

Big Ed by Sarah Forrest

Les légumes secs by LASSAKEUR ZAKARIA 3°C

Céréale by LASSAKEUR ZAKARIA 3°C

See More