Un exercici menys...

Card Name:Un exercici menys...
Mana Cost:
Converted Mana Cost:2
Types:Sorcery
Card Text:El portador d'aquesta carta té la facultat de poder escollir fer un exercici menys en qualsevol prova de MAT. Val per un sol ús...
Flavor Text:
Rarity:Mythic
Card Number:267129
Artist:Enric Gimeno
Latest Cards

Save the Date by Bailey

Cycle of life and death by Blah

Save the Date by Bailey

Cycle of life and death by Blah

Save the Date by Bailey

See More