Un exercici menys...

Card Name:Un exercici menys...
Mana Cost:
Converted Mana Cost:2
Types:Sorcery
Card Text:El portador d'aquesta carta té la facultat de poder escollir fer un exercici menys en qualsevol prova de CAT. Val per un sol ús...
Flavor Text:
Rarity:Mythic
Card Number:267130
Artist:Enric Gimeno
Latest Cards

Potato Harasser by PiK

Bounty: Magic The Gathering by Magic: The Gathering

Arthur Morgan, The Gunslinger by alex

Spell scroll of arcane gate by D&D

Spell scroll of arcane gate by D&D

See More