EL VOLUNTARI

Card Name:EL VOLUNTARI
Mana Cost:
Converted Mana Cost:4
Types:Enchant Creature
Card Text:Si utilitzes aquesta carta pots demanar ajuda al company o companya que vulguis.
Flavor Text:
Rarity:Rare
Card Number:280761
Artist:David Aguilera Bagué
Latest Cards

Jaffet Jarioso by Guapoffet

Grecia de Combate by Grecia

Pinfupoder by Joel

Flood by Steven roberts

michael jordan by jaysun mountjoy

See More